مدارک مورد نیاز جهت تعویض و تمدید پروانه کسب

  1. اصل پروانه کسب
  2. اصل کارت عضویت
  3. اصل شناسنامه
  4. اصل برگ تشخيص يا قطعي يا قبض پرداختي ماليات مشاغل سال 95 يا 96 با نشاني صحيح
  5. عکس 4*3 جدید 2 قطعه ( پشت نویسی شده )
  6. اصل کارت ملی
  7. تاییدیه کدپستی واحد صنفی با نشانی صحیح از اداره پست منطقه