فاصله گذاری اجتماعی

با رعایت اصول پروتکل بهداشتی (به ویژه داشتن ماسک) به اتحاديه مراجعه نمائيد.

پذیرش اینترنتی  

فاصله گذاری اجتماعی

با رعایت اصول پروتکل بهداشتی (به ویژه داشتن ماسک) به اتحاديه مراجعه نمائيد.

پذیرش اینترنتی  

خدمات آنلاین "طرح فاصله گذاری اجتماعی هوشمند"
لیست خدمات آنلاین(غیر حضوری)
  استعلام مجوز فروش فوق العاده
درخواست تمدید

درخواست تمدید

پروانه کسب

فروش فوق العاده

فروش فوق العاده

صدور خودکار و دریافت آنلاین مجوز

پیگیری پرونده

پیگیری پرونده

پیگیری پرونده های در دست اقدام (ابلاغ)

تایید لحظه ای

تایید لحظه ای

فیش های واریزی (بانک ملت)

شکایات صنفی

شکایات صنفی

ثبت شکایات از واحدهای صنفی پوشاک

پرداخت حق عضویت

پرداخت حق عضویت

استغلام و پرداخت آنلاین حق عضویت سالیانه

تمدید پروانه کسب

تمدید پروانه کسب

پیگیری درخواست

فروش فوق العاده

فروش فوق العاده

پیگیری درخواست

پیگیری

پیگیری

شکایات صنفی

خدمات آنلاین "طرح فاصله گذاری اجتماعی هوشمند"
لیست خدمات آنلاین(غیر حضوری)
  استعلام مجوز فروش فوق العاده
درخواست تمدید

درخواست تمدید

پروانه کسب

فروش فوق العاده

فروش فوق العاده

صدور خودکار و دریافت آنلاین مجوز

پیگیری پرونده

پیگیری پرونده

پیگیری پرونده های در دست اقدام (ابلاغ)

تایید لحظه ای

تایید لحظه ای

فیش های واریزی (بانک ملت)

شکایات صنفی

شکایات صنفی

ثبت شکایات از واحدهای صنفی پوشاک

پرداخت حق عضویت

پرداخت حق عضویت

استغلام و پرداخت آنلاین حق عضویت سالیانه

تمدید پروانه کسب

تمدید پروانه کسب

پیگیری درخواست

فروش فوق العاده

فروش فوق العاده

پیگیری درخواست

پیگیری

پیگیری

شکایات صنفی