صفحه نخست    اطلاعیه و بخشنامه ها

اطلاعیه و بخشنامه ها

ارائه بسته‌های حمایتی پیشگیرانه ..

 ریاست اتحادیه پوشاک

ارائه بسته‌های حمایتی پیشگیرانه ..

ارائه بسته‌های حمایتی پیشگیرانه ..

 ریاست اتحادیه پوشاک

ارائه بسته‌های حمایتی پیشگیرانه ..

اتحادیه ها و واحدهای صنفی غیر ضروری تا 20 فروردین تعطیل هستند

 معاونت فرهنگی، اجتماعی و ارتباطات اتاق اصناف تهران

اتحادیه ها و واحدهای صنفی غیر ضروری تا 20 فروردین تعطیل هستند

اتحادیه ها و واحدهای صنفی غیر ضروری تا 20 فروردین تعطیل هستند

 معاونت فرهنگی، اجتماعی و ارتباطات اتاق اصناف تهران

اتحادیه ها و واحدهای صنفی غیر ضروری تا 20 فروردین تعطیل هستند

اطلاعیه های نوروزی و بخشنامه های بهداشتی

اطلاعیه های نوروزی و بخشنامه های بهداشتی

اطلاعیه های نوروزی و بخشنامه های بهداشتی

اطلاعیه های نوروزی و بخشنامه های بهداشتی

نامه های ارسال شده توسط ریاست اتحادیه پوشاک به مسئولان در خصوص مشکلات ناشی از شیوع ویروس کرونا

 مشکلات ناشی از ویروس کرونا

نامه های ارسال شده توسط ریاست اتحادیه پوشاک به مسئولان در خصوص مشکلات ناشی از شیوع ویروس کرونا

نامه های ارسال شده توسط ریاست اتحادیه پوشاک به مسئولان در خصوص مشکلات ناشی از شیوع ویروس کرونا

 مشکلات ناشی از ویروس کرونا

نامه های ارسال شده توسط ریاست اتحادیه پوشاک به مسئولان در خصوص مشکلات ناشی از شیوع ویروس کرونا