شرایط فرد مباشر

  1. فاقد پروانه کسب - کارت مباشرت و پرونده یا واحد صنفی باشد
  2. در خدمت دولت نباشد
  3. حداکثر 55 سال داشته باشد (زیر 55 سال)
  4. اشتغال به تحصیل نداشته باشد
  5. ساکن تهران باشد